BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Геодезия

Лабораторията има възможност за извършване на заснемане на терени в регулация и извън регулация, строителни линии, геодезическо осигуряване по време на строителството.
За информация и контакти-катедра:"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО", тел.: 9709-287, доц.д-р инж.В.Николов e-mail:vaa@vtu.bg, доц. д-р Р.Иванов,

Железен път

В лабораторията се извършва проектиране и технически надзор на железопътни линии (БДЖ-ЕАД и индустриални).
За информация и контакти-катедра:"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО", тел.:9709-287, доц. д-р инж.В.Николов,e-mail: vaa@vtu.bg, доц. д-р Р.Иванов

Строителни материали

За информация и контакти-катедра: "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО", тел.:9709-287, доц. д-р инж.В.Николов,

Земна механика

Лабораторията дава възможност за изпитване на физикомеханичните свойства на всички видове строителни почви.
За информация и контакти-катедра:"СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ", доц.д-р.инж.А.Бояджиев, тел.: 9709-443.

Тунели и метрополитен

В кабинета се обучават студенти от специалност ”ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО”, по дисциплините:„ТУНЕЛИ”, „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖП ЛИНИИ”, „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ И ГАРИ” И „ГАРИ И ГАРОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ”.Лекциите се водят от проф. инж. Йордан Тотев и доц. Д-р инж. Майя Иванова, упражненията – от гл. ас. инж. Невена Бабунска и гл. ас. инж. Коста Костов. В кабинета се провежда държавен изпит със студенти за придобиване на ОКС "Бакалавър". За целта кабинета е оборудван с камера за видеонаблюдение.

За информация и контакти-катедра: "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО", тел.:9709-287, доц. д-р инж. Мая Иванова.

Назад