BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Изпитване и диагностика на ДВГ

Изградена е на две нива и се състои от учебна зала и моторен бокс. Монтирано е натоварващо устройство (спирачка) и автоматизиран стенд с компютърно управление. Предназначен е за провеждане на упражнения по дисциплината - Двигатели с вътрешно горене, а също така и за научни изследвания в тази област. Дава възможност за снемане на всички видове характеристики на двигателите.
За информация и контакти -катедра: "Транспортна техника", гл.ас.инж.Петьо Пискулев, тел.: 9709-487

Електрообзавеждане и системи за управление на дизеловите локомотиви

В лабораторията е монтиран стенд за тяговото обзавеждане на дизелови локомотиви. Стенда включва действаща установка на дизел -генераторна група, заедно със системата за управление на дизелов локомотив серия 51-00. Състои се от 16 цилиндров V-образен дизелов двигател XVI Jv 170/240, генератор за постоянен ток и пулт за управление. Провеждат се занятия по дисциплините - Двигатели с вътрешно горене, Механична част и спомагателни системи на дизеловите локомотиви, Системи за управление на дизеловите локомотиви и Електрообзавеждане на дизеловите локомотиви.
За информация и контакти -катедра: "Транспортна техника", гл.ас.инж.Петьо Пискулев, тел.: 9709-487

Лаборатория 'Инженерен експеримент"

В лабораторията се обучават студенти от ОКС "бакалавър" и "магистър"от специалност "Транспортна техника". Оборудвана е със съвременна техника за нуждите на експерименталните опити и изследвания в областта на транспорта. Разполага с периодична литература по автомобилна и железопътна техника, която може да се ползва от студенти и преподаватели.
За информация: катедра "ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА", доц. д-р инж. Б. Бенчев, тел.: 9709-221, e-mail: bbenchev@vtu.bg

Влакови спирачки

Изградени са няколко реално действащи стенда, служещи за обучение на студентите. Стенд за изпитване на кран машинисти за управление на влакова спирачка "Knor D2", директна влаковa спирачка "Knor St 1" и директна влакова спирачка "Оерликон FD 1". Стенд за изпитване на спирачни системи на БДЖ и СЖД вагони. Стенд за изпитване на спирачна система на електрически мотрисни влакове ЕМВ-32 серия и СЖД пътнически влакове. Стенд за изпитване и демонстрация на работата на автоматични регулатори на лостова спирачна система - SAB тип DA и DRV. В процес на изграждане са тренажор за обучение на локомотивни машинисти и ревизор вагони и стенд за изпитване на компресори.
За информация и контакти -катедра: "Транспортна техника", гл.ас.инж.Емил Бенчев, тел.:9709-282, жп.тел.:86 40 6412.

Системи на вагоните

Лабораторията е единствена по рода си в страната. Служи за обучаването на студенти и кадри на БДЖ-ЕАД, поддържащи и ремонтиращи осветителните и отоплителните системи на пътническите вагони, като предоставя база за задълбочена научно-изследователска работа в тази област. Изградени са реално действащи осветителна и отоплителна системи, управляваща ги автоматика и част от вагонното обзавеждане на най-масовата серия български пътнически вагони. В лабораторията могат да се наблюдават всички процеси, свързани с осветлението на купетата, коридорите и преддверията на пътническите вагони, като и да се демонстрират повреди и показват начини за отстраняване на възникналите повреди. Действуващата автентична отоплителна уредба дава възможност да се изучават режимите на работа и начините за отстраняване на възникналите повреди. Последната разработка в тази лаборатория е свързана с модернизацията на съществуващата отоплителна уредба на най-масовата серия български пътнически вагони с възможност за охлаждане през летния сезон (етап от внедряване на климатична инсталация), което е част от програмата за обновяване на вагонния подвижен състав.
За информация и контакти -катедра: "Транспортна техника", гл.ас. инж. Иванчо Симеонов, тел.: 9709-282.

Назад