BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

I. Кабинет по електрически локомотиви

В този кабинет има изграден локомотивен тренажор, представляващ физически модел на силовото електрообзавеждане и управлението на локомотиви, намиращи се в експлоатация по линиите на БДЖ. Използва се за усвояване на практически знания и умения за силовото електрообзавеждане и системите за управление на локомотивите. На него се придобиват умения за откриване и отстраняване на откази. Самите те се избират и задават от отделен команден пулт от инструктора (преподавателя). В кабината е изграден физически модел на стационарно захранващо съоръжение (модел на верижна контактна мрежа). На табла са монтирани някои от основните елементи при изпълнението на контактните мрежи. Изграден е лабораторен стенд за “Изпитване на силнотокови контактни системи”. На него се осъществява обучение на студентите по основни въпроси свързани с теорията на електрическите апарати. Изследват се специфични параметри на контактната система, определящи надеждната работа на силовия електрически апарат. Прави се оценка на годността на силовата контактна система, представляваща основна съставна част на всеки силов апарат.
За информация и контакти - катедра: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта", маг. инж. Румен Стоицев,тел.:9709-373, е-mail: eet@vtu.bg

I.1 Практическо обучение и психо-физически изследвания на машиниста на електрическия локомотив

Лабораторията разполага със "Симулатор за начално практическо обучение и психофизическо изследване на водачи на електрически транспортни средства. Симулаторът се използва за психофизически изследвания на обучаемите и развитие на техните показатели. Изследват се: сензомоторните реакции; оперативната памет; разпределението, превключването и устойчивостта на вниманието, темперамента. В процес на изграждане е локомотивен симулатор с компютърно управление и визуализация. Съоръжението представлява реална локомотивна кабина, оборудвана с действащи апарати и компютърно управлявана аудиовизуална система. В нея ще бъде вградена и динамична система за симулация на реални условия на движение. Изграждането на симулатора ще даде възможности не само за обучение на студенти, но и за оценка на професионалната годност на експлоатационния персонал и психофизическата му устойчивост.

За информация и контакти - катедра: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта", доц. д-р инж.Иван Петров, тел.: 9709-374.

I.2 Лаборатория за практическо обучение за водачи на електрически транспортни средства

Лабораторията разполага с локомотивен симулатор с компютърно управление и визуализация. Съоръжението представлява реална локомотивна кабина, оборудвана с действащи апарати и компютърно управлявана аудиовизуална система. В нея е вградена и динамична система за симулация на реални условия на движение. Симулатора дава възможност не само за обучение на студенти, но и за оценка на професионалната годност на експлоатационния персонал и психофизическата му устойчивост.

За информация и контакти - катедра: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта", доц. д-р инж.Иван Петров, тел.: 9709-374.

Тягови електрически машини, апарати и преобразуватели

Лабораторията е създадена за осъществяване на учебна, експериментална, научно-изследователска и изпитателна дейност. Проблематиката в сферата на електрическия транспорт доказа необходимостта от нейното създаване. Захранването на изпитваните машини става от силов трифазен трансформатор с трайна мощност 250кVА (максимална 500кVА) и регулируемо изходно напрежение от 140V до 1400V. Това позволява да бъдат извършвани изпитвания на спомагателното и голяма част от тяговото електрообзавеждане, използвано н ЕПС на БДЖ, както и в градският електрифициран транспорт и метрополитена. Лабораторията разполага със силови тиристори преобразуватели осъществяващи плавно регулиране на стойностите на захранващото напрежение и тока. Това захранване е подходящо за изпитване и настройка на комутационна и защитна апаратура, използвана в електрическите транспортни средства. В лабораторията са монтирани дви пендел-машини, позволяващи изпитването на електрически двигатели и генератори с мощност до 210кVА. Лабораторията е оборудвана с трифазен честотен инвертор с мощност 15кVА за изпитване на трифазни асинхронни двигатели. Освен това тя разполага със съвременни измерителни апарати като: осцилоскопи, мултимери, записващи апарати и др. с висок клас на точност. Лабораторното оборудване позволява снемане на работните характеристики на електрически машини в двигателен и генераторен режим, изпитване на тягови електрозадвижвания (резисторно-контакторно, импулсни регулатори, неуправляеми и управляеми изправители, инвертори и др.), снемане на характеристиките и настройка на комутационна и защитна апаратура, изпитване на ново поколение пусково регулировъчна апаратура за асинхронно задвижване позволяваща интелигентно управление и реализиране икономия на електрическа енергия. През последните години в лаборатория ТЕМП бяха решени редица важни проблемни технически задачи свързани с електрическия железопътен и градски транспорт. Възможностите на лабораторията за решаването на всякакви технически задачи в сферата на електрическия транспорт са големи. Колектива на катедра „ЕЕТ” има богат опит в изследователската, експерименталната и ремонтната дейност и с желание би се включил във всяка бъдеща съвместна задача решаваща проблемите на електротранспорта.
За информация и контакти - катедра:"Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта", доц. д-р инж.Г.Павлов, тел.: 9709-348

Техника на високите напрежения

Лабораторията разполага с високоволтова изпитателна уредба, позволяваща изпитания на изолационни материали за напрежение 50 kV, 50 Hz и стенд за изследване на трекингустойчивостта на изолаторите. Генератора за импулсно напрежение дава възможност за изследване на изолационните материали със стандартна импулсна вълна. Лабораторното оборудване позволява снемане работните характеристики на изолатори, разрядници, диелектрични боти, ръкавици, килимчета.
За информация и контакти-катедра: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта", доц. д-р инж. Здравко Бакалов, тел.: 9709-374.

Системи за управление на ЕПС

Кабинета е оборудван с голям брой лабораторни стендове, които позволяват провеждането на лабораторни практически занятия по редица основни дисциплини по специалността. В този кабинет обучаемите могат да провеждат изследвания върху физически модели на електрически апарати и системи за управление на транспортните средства. Основните лабораторни стендове изградени в този кабинет позволяват изследвания в следните области:
- снемане на основните регулационни и енергетични параметри и характеристики, на тягов управляем изправител с двузоново регулиране и естествена комутация;
- изследване и снемане на динамичните характеристики, характеризиращи работата на разнополупериодното изправяне, специфично за ЕМВ 32 и 33 серии (изграден е стенд включващ окомплектован от реални електрически апарати от ЕМВ 32 серия);
- изследване на електромагнитни и неелектромагнитни релета, датчици и контактори. Реализирани са няколко стенда, на които се снемат специфични параметри и характеристики на тези апарати;
- в тази лаборатория има изграден модел на силовата верига и управлението на ЕМВ 32 серия. Това дава възможност да се снема основните характеристики в тягов и спирачен режим на състава, както и работата на управлението на спирачния процес (който е реален импулсния регулатор);
- снемане на характеристиките на постояннотоково електрозадвижване с импулсен регулатор

За информация и контакти-катедра: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта",маг.инж.Борислав Цветанов, тел.: 9709-373.

Електрически машини и апарати

Оборудван е с действащи лабораторни стендове, позволяващи снемането на основни работни характеристики на постояннотоковите и променливотоковите електрически машини, трансформатори, както и тахогенератори, селсини и др. електрически апарати, намиращи пряко приложение в електрическите транспортни средства и стационарните захранващи съоръжения. Обучението по специалността се провежда още и в редица кабинети и лаборатории на катедри, обучаващи по специалността, както и в съответните звена на БДЖ и градски транспорт. Всяка една от лабораториите и кабинетите разполага с необходимата измервателна техника за провеждане не само на лабораторните упражнения, но и за значително по-прецизни измервания и анализи, необходими за осъществяване на научноизследователска дейност. По отношение на информационното осигуряване по специалността, очевидно е необходимо увеличаването и модернизирането на компютърната техника, с цел по активното и приложение в учебния процес.
За информация и контакти-катедра: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта", доц. д-р инж. Иван Миленов, тел.: 9709-435, 9709-421.

Кабинет “Техника на безопасност и екология”

Оборудван е с действащи лабораторни стендове, позволяващи снемането на основни характеристики на работната среда в електрическите транспортни средства и стационарните захранващи съоръжения.

Кабинет “Стационарни електросъоръжения”

Оборудва се с действащ модел на контактна мрежа и тягова подстанция, позволяващи снемането на основните параметри на взаимодействието между електрическото транспортно средство и стационарните захранващи съоръжения.

Лаборатория „Алтернативни източници на енергия и микропроцесорно управление на електрозадвижванията”

В лабораторията има изградени лабораторни стендове, на които могат да се правят изследвания в областта на техническите характеристики и параметри на производството на електрическа енергия от алтернативни източници. Монтирани са и два стенда за инверторни асинхронни задвижвания с микропроцесорно управление, реализирани на базата на програмируеми логически контролери. В лабораторията се провеждат теоретични и широка гама практически занятия по основополагащи дисциплини от учебните планове за специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане”.

Лаборатория "Автоматизирано проектиране на електроенергийни системи и процеси"

Назад