BG FR US
 ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ

АРХИВ
на ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

2011 година

Дисертант: гл.ас. Валентина Илиева Станева


 1. По научна специалност:
  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

 2. Област на висше образование:
  3. Социални, стопански и правни науки

 3. Професионално направление:
  3.8 Икономика

 4. Tема на дисертационния труд:
  Счетоводна политика в управлението на транспортната фирма

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  29.09.2011г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл.ас. Емилия Георгиева Вайсилова


 1. По научна специалност:
  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

 2. Област на висше образование:
  3. Социални, стопански и правни науки

 3. Професионално направление:
  3.8 Икономика

 4. Tема на дисертационния труд:
  Счетоводен анализ на експлоатационните разходи в железопътния транспорт

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  21.09.2011г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг.инж. Николай Димитров Христов


 1. По научна специалност:
  Материалознание и технология на машиностроителните материали

 2. Област на висше образование:
  5. Технически науки

 3. Професионално направление:
  5.1 Машинно инженерство

 4. Tема на дисертационния труд:
  Повишаване качеството на наварения метал чрез нанасяне на слоеве със специални свойства в условия на електродъгово наваряване

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  27.10.2011г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

2013 година

Дисертант: маг. инж. Кръстю Георгиев Биларев


 1. По научна специалност:
  Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

 4. Tема на дисертационния труд:
  Оптимизация на технологичните процеси за поддържане на параметрите на контактната система в железопътния транспорт

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  08.02.2013 г. от 15.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

***

Дисертант: гл. ас инж. Елисавета Тодорова Ташева


 1. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 2. Професионално направление:
  5.1 „Машинно инженерство”

 3. Tема на дисертационния труд:
  Изследване склонността на високояки стомани към образуване на студени заваръчни пукнатини

 4. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  12.03.2013 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

***

Дисертант: гл.ас. инж. Васил Димитров Димитров

 1. По научна специалност:
  Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

 4. Tема на дисертационния труд:
  Асинхронни задвижвания с адаптивно управление

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  14.05.2013 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

***

Дисертант: гл.ас. инж. Мирена Миронова Тодорова

 1. По научна специалност:
  Управление и експлоатация на железопътния транспорт

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Оптимизация на използването на подвижния състав в пътническия железопътен транспорт

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  10.09.2013 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

Дисертант: инж. Цветелина Богданова Симеонова

 1. По научна специалност:
  Осигурителна техника и системи

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Изследване влиянието на средствата за сигнализация и комуникации върху индивидуалния риск за участниците в транспортния процес

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  04.12.2013 г. от 16.00 ч. в зала 1406 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

2014 година

***

Дисертант: инж. Петър Пейчев Димкин

 1. По научна специалност:
  Теоретични основи на комуникационната техника

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Синтез и изследване на цифрови системи за синхронизация в мобилни служебни комуникации с шумоподобни сигнали

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  07.02.2014 г. от 16.00 ч. в зала 1406 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: инж. Радка Кирилова Васева

 1. По научна специалност:
  Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Сравнителен анализ на енергийните показатели на електрически транспортни средства

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  03.04.2014 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Елена Николаева Димкина

 1. По научна специалност:
  Теоретична електротехника

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Формиране на сигнали и синхронизация в хаотични системи

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  25.04.2014 г. от 16.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: инж. Недйелко Шпилек

 1. По научна специалност:
  Транспортни системи и транспортни технологии

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Технологично проектиране и развитие на ефективни интермодални транспортни вериги

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  09.05.2014 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Петър Георгиев Греков

 1. По научна специалност:
  Приложна механика

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Моделиране и изследване на движението на елементи от ходовата част на подвижен железопътен състав в нехолономна постановка

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  15.05.2014 г. от 14.30 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл.ас. инж. Андрей Йорданов Борисов

 1. По научна специалност:
  Управление и експлоатация на железопътния транспорт

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  04.07.2014 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл. ас. инж. Борис Георгиев Петков

 1. По научна специалност:
  Пътни и строителни машини

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.1 „Машинно инженерство”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Изследване на виброуплътняването и стабилизирането на железния път с траверсоподбивни машини

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  05.09.2014 г. от 10.30 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл.ас. инж. Ердоан Нуриев Хаджиев

 1. По научна специалност:
  Транспортни системи и транспортни технологии

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Изследване и анализ на ергономичния аспект на експлоатационната надеждност и безопасност в транспорта

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  25.09.2014 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Борис Димитров Танев

 1. По научна специалност:
  Подемно-транспортни машини

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.1 „Машинно инженерство”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Изследване и оптимизиране на металната ножична конструкция и ходовото задвижване на електрически ремонтни подемни платформи

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  29.09.2014 г. от 12.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Тодор Кънчев Лалев

 1. По научна специалност:
  Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Изследване на входни преобразуватели и цифрови релейни защити в тягови мрежи за постоянен ток

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  14.10.2014 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл.ас. маг. инж. Юлия Евгениева Варадинова - Милкова

 1. По научна специалност:
  Управление и експлоатация на железопътния транспорт

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  14.11.2014 г. от 14.30 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл.ас. маг. инж. Златин Здравков Трендафилов

 1. По научна специалност:
  Управление и експлоатация на железопътния транспорт

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Избиране на целесъобразна структура и основни експлоатационни параметри на локомотивния парк"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  18.11.2014 г. от 14.30 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл.ас. Валентин Цанков Гайдаров

 1. По научна специалност:
  "Химия на високомолекулните съединения (Химия и физика на полимерите)"

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.1 „Машинно инженерство”

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Безразрушителни методи за изследване и охарактеризиране на полимерни материали"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  20.11.2014 г. от 14.30 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

2015 година

Дисертант: маг. инж. Милен Милков Михалев

 1. По научна специалност:
  Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.1 „Машинно инженерство"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Изследване дълготрайността на ходовата част на подвижен железопътен състав"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  23.04.2015 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Стефан Валериев Масларски

 1. По научна специалност:
  Земна основа, фундиране и подземно строителство

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.7 „Архитектура, строителство и геодезия"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Изследване поведението на стоманобетонови пилоти с голям диаметър под действието на вертикален статичен товар"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  19.05.2015 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: инж. Илко Атанасов Търпов

 1. По научна специалност:
  Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Оптимизация на експлоатационните и енергетични показатели на електрифицирания железопътен транспорт"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  07.09.2015 г. от 14.00 ч. в зала 1112 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: ас. инж. Теодор Димитров Беров

 1. По научна специалност:
  Транспортни системи и транспортни технологии

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Моделиране и оптимизация на дистрибуцията в градски условия"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  07.05.2015 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: гл. ас. инж. Данаил Йовчев Данаилов

 1. По научна специалност:
  Теоретична електротехника

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2 „Електротехника, електроника и автоматика"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Изследване на релета и защити в преходен режим"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  23.02.2015 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: ас. инж. Емилия Андонова Димитрова

 1. По научна специалност:
  Осигурителна техника и системи

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.3. Комуникационна и компютърна техника

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Структурно-функционален синтез на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  28.07.2015 г. от 16.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

 

Дисертант: гл. ас. инж. Чавдар Ангелов Дзамбазки

 1. По научна специалност:
  Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Тягово електрозадвижване на електромобил"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  23.09.2015 г. от 14.00 ч. в зала 1112 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ"

2012 година

Дисертант: доц. д-р инж. Александър Василев Димитров


 1. По научна специалност:
  Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”

 4. Tема на дисертационния труд:
  Теоретично и приложно изследване на топлотехнически и други функции на сградната обвивка (преход от микро към макро скопични оценки)

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  15.06.2012г. от 10.30 ч. в зала 2202 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ"

2013 година

Дисертант: доц. д-р инж. Светослав Ганчев Николов


 1. По научна специалност:
  „Биомеханика”

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.11 „Биотехнологии”

 4. Tема на дисертационния труд:
  „Моделно базирани подходи за изследване на времезакъснителни динамични системи в биомеханиката”

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  17.10.2013 г. от 16.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

***

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ"

2014 година

***

Дисертант: доц. д-р инж. Николай Тончев Тончев


 1. По научна специалност:
  „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.6 „Материали и материалознание”

 4. Tема на дисертационния труд:
  „Ефективни решения при проектирането състава на сплави и на технологичните варианти за обработване на материали на желязна основа”

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  13.05.2014 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

2015 година

Дисертант: доц. д-р инж. Галина Иванова Замфирова


 1. По научна специалност:
  „Химия на високомолекулярните съединения”

 2. Област на висше образование:
  4. „Природни науки, математика и информатика”

 3. Професионално направление:
  4.2 „Химически науки”

 4. Tема на дисертационния труд:
  „МИКРОИНДЕНТАЦИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ”

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  06.07.2015 г. от 14.00 ч. в зала 6201 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

***

 

« Назад